Výstavy


Kalendář výstav v ČR:

 • https://www.cmku.cz/cz/vystavy-137

Druhy výstav:

 • Mezinárodní
 • Národní
 • Speciální
 • Klubové
 • Oblastní, Krajské

Tituly a čekatelství:

 • Vítěz třídy

zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů šampiónů CAC)

 • Nejhezčí veterán

zadává se psovi nebo feně z konkurence vítězů tříd veteránů

 • Oblastní vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Krajský vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Klubový vítěz

podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Vítěz speciální výstavy

zadává se nejlepšímu jedinci psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Národní vítěz

zadává se některých Národních výstavách nejlepšímu jedinci, psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. Nutno ověřit v propozicích výstavy.

 • Vítěz plemene = BOB (Best of breed)

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

 • Vítěz třídy

zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů šampiónů CAC)

 • Nejhezčí veterán

pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů

 • Oblastní vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Krajský vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Klubový vítěz

podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Vítěz speciální výstavy

zadává se nejlepšímu jedinci psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 • Národní vítěz

zadává se nejlepšímu jedinci psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů ( Pozor ! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích !)

 • Vítěz plemene- BOB

nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC , výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz , postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů.

 • BOJ (Best of juniors)

nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC.

 • CAJC

= čekatelství šampionátu mladých
může být zadáno výbornému 1, psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 • CAC

= čekatelství šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1, psovi i feně, ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů (šampionů). Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 • res. CAC

může být zadáno výbornému 2, psovi i feně ve třídě, ve které byl zadán CAC. Zadává se ve třídách : mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů (šampionů) na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 • CACIB

= čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC, ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

 • res. CACIB

může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci, psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 res. CAC ze třídy, ve které byl navržen CACIB a výborní 1 CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě, nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný nebo velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1, V2, VD 3, VD 4 )
Žádný z titulů není nárokový !

Zadávání titulů a čekatelství na jednotlivých typech výstav:

Oblastní výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz
Krajská výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěz
Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOJ, BOB
Speciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOB
Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOJ, BOB
Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB,res. CACIB, BOJ, BOB

Rozdělení do tříd:

1) třída štěňat: 4 - 6 měsíců (nemusí být otevřena)
2) třída dorostu: 6 - 9 měsíců (nemusí být otevřena)

3) třída mladých: 9 - 18 měsíců

4) mezitřída: 15 - 24 měsíců (nemusí být otevřena)

5) třída otevřená: od 15 měsíců

6) třída šampiónů: od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.

7) třída veteránů: - od 8 let

8) třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

9) třída čestná - od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
10) třída mimo konkurenci - od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Klasifikace:

a) Ve třídě štěňat a dorostu - velmi nadějná - nadějná. Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.se titul Vítěz třídy.

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
výborná - velmi dobrá - dobrá - dostatečná
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

vyloučen z posuzování: Vyloučen musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

neposouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

Co s sebou na výstavu?

bílé předváděcí vodítko

kartáč, hřeben

stolek nebo výstavní klec, deku nebo protiskluzovou podložku na horní desku

spínací špendlík na katalogové číslo

průkaz původu

Pet Passport s aktuálními požadovanými očkováními

vstupní list

misku a láhev s vodou